General Subsidy

Algemene subsidie voor studentensportverenigingen

General Subsidy

Alle door SSA erkende studentensportverenigingen kunnen ieder jaar een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Deze financiële ondersteuning wordt de Algemene Subsidie genoemd. Het doel van deze subsidie is sporten en bewegen onder studenten te stimuleren. De Algemene Subsidie is bedoeld voor leden die studeren aan de HvA, de UvA of de VU. Het is dus niet de bedoeling dat deze subsidie terecht komt bij niet-studenten.  Het subsidiebedrag zal worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het aankomende collegejaar, die wordt ondertekend door SSA en de vereniging. Alle belangrijke informatie omtrent voorwaarden voor de Algemene Subsidie wordt in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven. De SSA zal de afgesproken algemene subsidie pas uitkeren wanneer aan de eisen in deze samenwerkingsovereenkomst voldaan is.

Opbouw

De Algemene Subsidie bestaat uit verschillende componenten. Hieronder vind je deze componenten met een korte omschrijving.

  • Basisvergoeding: Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van de basisactiviteiten van een vereniging.
  • Materiaalvergoeding: Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die verenigingen of haar leden maken bij het aanschaffen of vernieuwen van sportmateriaal.
  • Sportaccommodatievergoeding: Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die verenigingen maken bij het beheer van een eigen sportaccomodatie of het huren van een externe sportaccommodatie.
  • Competitiedeelnamevergoeding: Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die verenigingen maken bij deelname aan sportcompetities.
  • Trainer subsidy: Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die verenigingen maken voor trainers en/of coaches.

Aanvraagprocedure
Alle door SSA erkende studentensportverenigingen kunnen de Algemene Subsidie aanvragen. Dit kan door het formulier op deze pagina in te vullen. Zodra alle verenigingen hun aanvraag hebben ingediend, zal SSA de beschikbare subsidie verdelen over de verenigingen die een aanvraag hebben gedaan. Zoals in het aanvraagformulier staat levert een vereniging de resultatenrekening van het voorgaande collegejaar aan en de ledenlijst van het huidige collegejaar. Op basis hiervan wordt de Algemene Subsidie voor het aankomend collegejaar bepaald.

Bij vermoeden van fraude kan er extra informatie worden opgevraagd. Bij geconstateerde fraude kunnen de banden tussen SSA en de vereniging voor drie jaar worden verbroken.

* Gedurende collegejaar 2023-2024 is er een herziening van het Algemene Subsidie systeem geweest. Waar de Algemene Subsidie voorheen voornamelijk gebaseerd was op de aanvraag van een vereniging zal de vernieuwde Algemene Subsidie voornamelijk gebaseerd worden op objectieve factoren. Dit is om een eerlijker en transparanter systeem te creëren. Eind dit collegejaar zal de verdeelformule die hiervoor gebruikt wordt gepubliceerd worden.

**In dit nieuwe systeem worden materiaal en accommodatie gedekt. Om deze reden zullen met ingang van collegejaar 2024-2025 de incidentele materiaalsubsidie en sportevenementensubsidie vervallen. Om dit op te vangen zal een vereniging dit dus zelf met ingang van 2024-2025 moeten gaan begroten.


Aanvraagformulier Algemene Subsidie

DEADLINE AANVRAAGFORMULIER: 26 MEI 23:59

Uitleg Leden vereniging:

De ledenlijsten zijn dit collegejaar al aangeleverd en is om deze reden inactief op dit formulier.

Uitleg Algemene Subsidieaanvraag:

De Algemene Subsidie bestaat uit vijf componenten. Voor de basisvergoeding is geen aanvullende informatie nodig. Om de hoogte van de materiaalvergoeding te bepalen wordt de ledenlijst gebruikt. Voor de andere drie componenten wordt hiernaast ook de realisatie van een vereniging gebruikt. Upload hiervoor de door de ALV goedgekeurde resultatenrekening. Geef aan welk bedrag er aan deze drie componenten over het hele jaar is uitgegeven en van welke posten op de resultatenrekening dit te herleiden is. Zie hieronder wat er opgegeven dient te worden aan uitgaven per component.

Sportaccommodatie: Vul in wat de vereniging in totaal heeft uitgegeven aan sportaccommodatie. Dit omvat de huur van sportaccommodatie, inclusief kleedruimtes en materiaalopslag. Dit gaat dus alleen om ruimtes ten behoeve van de sport!

Indien een vereniging ruimte in eigen beheer heeft kunnen hier ook de kosten van worden opgegeven. Dit gaat dan om de afschrijving, eventuele verzekeringen en energiekosten (niet de hypotheek). Noteer vervolgens hoeveel procent van het oppervlak van deze eigen ruimte wordt gebruikt voor sport (sportaccommodatie, kleedruimtes en materiaalopslag).

Competitiedeelname: Vul in wat de vereniging in totaal heeft uitgegeven voor de deelname aan bond gelieerde binnenlandse competitie. Dit omvat bondskosten, inschrijfgeld voor competitie of andere toernooien gelieerd aan de sportbond. Kosten voor deelname aan informele studententoernooien vallen hier dus niet onder.

Indien een vereniging kosten heeft aan het vervoer van materiaal (of hoefdieren) naar competitielocaties kunnen hier ook de kosten van worden opgegeven.

Trainers: Vul in wat de vereniging in totaal heeft uitgegeven aan trainers. Dit omvat zowel de inhuur van professionele trainers en coaches als de uitgaven aan cursus/opleiding van leden die training of coaching geven binnen de vereniging.

* Verenigingen die hun sport all inclusive inkopen (accommodatie + trainer) mogen al deze kosten onder sportaccommodatie zetten.

** Er zijn verenigingen waar sport direct door de leden bij het USC of het SVU wordt gekocht. Deze verenigingen kunnen deze kosten hier niet opgegeven, deze sporters sporten al voor een (gesubsidieerd) studententarief.

*** Steekproefsgewijs, bij grote afwijkingen of bij vermoeden van fraude kan de SSA aanvullend facturen opvragen die bij de uitgaven op een post horen.

Uitleg overige informatie vereniging:

Om de aanvraag in te kunnen dienen, levert de vereniging ook overige informatie aan. Dit met reden om verenigingen aankomend jaar zo goed mogelijke begeleiding te bieden. Wat de vereniging hier aanlevert heeft dus geen invloed op de hoogte van de algemene subsidie.

Downloads:

Aanvraagformulier:
 

SPORTGALA

AMSTERDAm